PROJEKTEProjekte von Gemalten Gestalten, Skulpturen und Skalenmodellierung

Kshatriya

KSHATRIYA COLORSHIFT METAL

Kategorie: Modelados y escultura Gundam Gunpla Robots

Step by Step

IMG_20190610_205735

IMG_20190610_194413

IMG_20190610_194343

IMG_20190609_003058_749

IMG_20190609_003058_692

IMG_20190609_003058_687

IMG_20190609_003058_690

IMG_20190609_003058_694